Algemene voorwaarden van Langstraete

ALGEMENE EN BIJZONDERE DIENSTVERLENINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 ALGEMENE VOORWAARDEN

 Artikel 1:  Definities

In deze algemene en bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Langstraete: Langstraete Werving en Selectie
  2. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Langstraete Werving en Selectie een overeenkomst aangaat.

Artikel 2:  Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die Langstraete maakt respectievelijk aangaat met opdrachtgevers voor zover zij
betrekking hebben op het verrichten van werving- en selectiewerkzaamheden in het kader van het vervullen van een vacature van de opdrachtgever.

2.2   Van deze algemene en bijzondere voorwaarden afwijkende bedingen of overeenkomsten (van de opdrachtgever) zijn slechts van toepassing voor zover Langstraete zulks schriftelijk en
uitdrukkelijk heeft bevestigd.

Artikel 3:  Verbindende kracht en volledigheid

3.1  Een (voor)overeenkomst tussen Langstraete en de opdrachtgever heeft eerst rechtsgevolg indien elke partij een exemplaar van de overeenkomst heeft ontvangen dat door de andere partij
rechtsgeldig is ondertekend.

3.2  Is of wordt de overeenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. De partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte
vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van
het ongeldige of onverbindende gedeelte.

3.3  Met het sluiten van een overeenkomst eindigen alle overeenkomsten en afspraken die partijen daarover eerder mochten hebben gesloten respectievelijk gemaakt, behoudens voor zover daar in
de overeenkomst naar wordt verwezen.

3.4  Voor zover de overeenkomst niet uitdrukkelijk anders bepaalt, bevat zij geen derden bedingen waarop een derde zich jegens een partij bij de overeenkomst kan beroepen.

3.5  Bijlagen bij een overeenkomst maken daarvan deel uit.

3.6  Een overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld. Een wijziging komt eerst tot stand indien elke partij een exemplaar van de akte van wijziging heeft ontvangen dat door
de andere partij rechtsgeldig is ondertekend.

Artikel 4:  Overdracht rechten en verplichtingen

Partijen kunnen rechten of verplichtingen uit de tussen hen aangegane overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij overdragen aan respectievelijk doen overnemen door een derde. De andere partij kan de toestemming onder voorwaarde verlenen.

Artikel 5:  Kosten

Alle kosten die een partij heeft gemaakt of moet maken ter voorbereiding, sluiting of uitvoering van een overeenkomst komen voor haar eigen rekening, voor zover de overeenkomst niet anders bepaalt.

Artikel 6:  Dienstverleningstermijn

6.1   In de overeenkomst genoemde dienstverleningstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zo veel mogelijk door Langstraete in acht worden genomen.

6.2   Bij dreigende overschrijding van een dienstverleningstermijn zal Langstraete met de opdrachtgever in overleg treden.

6.3   Overschrijding van dienstverleningstermijnen door welke oorzaak dan ook, geven de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, op ontbinding der overeenkomst of op niet-nakoming van
enige verplichting jegens Langstraete.

Artikel 7:  Tussentijdse beëindiging

7.1  Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen de gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Langstraete, alsmede in geval van
(voorlopige) surseance van betaling of faillissement of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, dan wel indien de opdrachtgever nalaat zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met
Langstraete te voldoen, ontstaat voor Langstraete onvoorwaardelijk het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de opdrachtgever door een
schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever te beëindigen en tevens haar dienstverlening te beëindigen, onverminderd haar (wettelijk) recht om schadevergoeding te vorderen.

7.2  Zodanige beëindiging geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of op restitutie van enige door hem verrichte prestatie.

Artikel 8:  Tarieven en honoraria

8.1  Alle in overeenkomsten tussen Langstraete en de opdrachtgever genoemde tarieven of honoraria zijn op de datum van dagtekening geldende tarieven of honoraria.

8.2  De tarieven of honoraria gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde dienst(en). Alle in aanvulling daarop door Langstraete verleende diensten zullen afzonderlijk in
rekening worden gebracht tegen de tarieven of honoraria zoals die op de dag van de dienstverlening gelden.

8.3  Aanbiedingen of prijsopgaven binden Langstraete niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. De aanbiedingen en prijsopgaven zijn exclusief BTW.

8.4  Alle in overeenkomsten genoemde tarieven of honoraria zijn exclusief BTW. Betalingen dienen inclusief BTW te geschieden, indien dit uit de factuur blijkt.

Artikel 9:  Betaling

9.1  Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden gedaan door bijschrijving op een op de factuur vermelde bankrekening ten name van Langstraete.

9.2  Bezwaren tegen (de hoogte van) een rekening dienen binnen 5 dagen na dagtekening van de rekening schriftelijk aan Langstraete kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren (tegen de hoogte van)
een rekening of klachten met betrekking tot enige prestatie van Langstraete schorten de in artikel 9.1 gestelde betalingsverplichting niet op.

9.3  Alle rekeningen dienen door de opdrachtgever zonder korting, inhouding of verrekening te worden voldaan.

9.4  Indien de opdrachtgever de door Langstraete gezonden nota niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan, raakt de opdrachtgever zonder aanmaning in verzuim en is zij per
factuurdatum aan Langstraete over het factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd. De rente loopt met ingang van de dag waarop de tekortkoming aanvangt tot en met de dag waarop zij
eindigt.

9.5  Indien de opdrachtgever niet op tijd heeft betaald kan Langstraete de vordering uit handen geven. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand en/of
incassobureaukosten alsmede de kosten van eventueel procederen daaronder begrepen, zijn in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10:   Aansprakelijkheid

10.1  Behalve indien en voor zover in deze algemene of toepasselijke bijzondere voorwaarden is bepaald zijn Langstraete of haar personeelsleden niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit
hoofde van, door of in verband met de overeenkomst ontstaa n, ongeacht of dit verlies of deze schade door de opdrachtgever of door derden is geleden.

10.2  Ten aanzien van schade geleden door de opdrachtgever aanvaardt Langstraete slechts aansprakelijkheid, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Langstraete en/of diens
leidinggevend personeel.

10.3  De aansprakelijkheid van Langstraete is uit welken hoofde dan ook per opdracht dan wel gebeurtenis beperkt tot 40% van de betreffende contractsom.

10.4   De opdrachtgever vrijwaart Langstraete of haar personeelsleden van alle aanspraken van derden die ertoe leiden c.q. zouden kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van Langstraete of haar
personeelsleden de in deze algemene voorwaarden of in de toepasselijke bijzondere voorwaarden gestelde grenzen overschrijdt.

Artikel 11:  Toepasselijk recht en geschillen

11.1   Overeenkomsten tussen Langstraete en de opdrachtgever zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

11.2   Alle geschillen die tussen Langstraete en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen hen bestaande overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de
bevoegde rechter in Breda.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

 Artikel 1:  Aansprakelijkheid

Langstraete aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die de opdrachtgever (of derden) mocht(en) lijden als gevolg van niet-nakoming of onrechtmatige daad van de door haar voor de opdrachtgever geselecteerde of onderzochte kandidaat of kandidaten.

Artikel 2:  Selectie van kandidaten

De selectie van kandidaten zoals bedoeld in artikel 2.3 van de algemene voorwaarden wordt door Langstraete verricht aan de hand van de bij haar bekende (relevante) hoedanigheden en kundigheden van de kandidaten. De opdrachtgever verstrekt inlichtingen omtrent de functie en de daarbij behorende functie-eisen.

Artikel 3:  Honoraria

De opdrachtgever is Langstraete voor de door haar verrichte diensten honoraria verschuldigd zoals dit tussen hen is overeengekomen of zoals dit aan de opdrachtgever bekend mag worden verondersteld, onder andere op basis van eerdere arbeidsbemiddeling activiteiten – met succes dan wel zonder succes- door Langstraete voor de opdrachtgever verricht dan wel op basis van eerdere getekende overeenkomsten ter zake van arbeidsbemiddeling activiteiten – met succes dan wel zonder succes – in het verleden door Langstraete voor de opdrachtgever verricht.

De opdrachtgever is bedoeld honoraria verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling door Langstraete – hoe dan ook – heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk aanstelling tot werknemer bij de opdrachtgever met een door Langstraete geselecteerde kandidaat.

Artikel 4:  Overige kosten

Onder het honorarium wordt niet verstaan de plaatsing- en productiekosten van advertenties, de reis- en verblijfkosten van de sollicitant en de kosten van een psychologische test. Deze en eventuele andere pro memorie posten worden apart in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Overige kosten worden alleen bij de opdrachtgever in rekening gebracht indien de opdrachtgever hier vooraf van op de hoogte was en ermee heeft ingestemd.

Artikel 5:  Aanvaarding

Door aanvaarding van de opdracht verbindt Langstraete zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten (inspanningsverplichting).

Artikel 6: Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met een geselecteerde kandidaat

Als de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of binnen 6 maanden na beëindiging daarvan zelf rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een door Langstraete geselecteerde kandidaat, is hij aan Langstraete verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete gelijk aan het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium voor de arbeidsbemiddeling dan wel gelijk aan het honorarium dat in rekening zou zijn gebracht als er geen rechtstreekse arbeidsverhouding als hiervoor bedoeld zou zijn aangegaan.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda d.d. 01 juni 2008 Langstraete Werving en Selectie